در استاندارد OWASP چه مواردی مورد تست قرار می گیرند

logo
sign
standard
API Testing
Reporting